ca88手机版登录_ca88会员登录入口_ca88亚洲城手机网页版

ca88手机版登录 套利合约明细

查询日期:20190619

套利交易策略品种套利交易合约最大下单手数最小下单手数最小变动价位(元)
跨期套利 豆一 SP a1909&a2001 1000 1 1.0
跨期套利 豆一 SP a1909&a2005 1000 1 1.0
跨期套利 豆一 SP a2001&a2005 1000 1 1.0
跨期套利 豆二 SP b1907&b1909 1000 1 1.0
跨期套利 豆二 SP b1909&b1911 1000 1 1.0
跨期套利 豆二 SP b1909&b2001 1000 1 1.0
跨期套利 豆二 SP b1909&b2005 1000 1 1.0
跨期套利 豆二 SP b1911&b2001 1000 1 1.0
跨期套利 豆二 SP b2001&b2003 1000 1 1.0
跨期套利 豆二 SP b2001&b2005 1000 1 1.0
跨期套利 豆二 SP b2003&b2005 1000 1 1.0
跨期套利 胶合板 SP bb1909&bb2001 1000 1 0.05
跨期套利 胶合板 SP bb1909&bb2005 1000 1 0.05
跨期套利 胶合板 SP bb2001&bb2005 1000 1 0.05
跨期套利 玉米 SP c1907&c1909 2000 1 1.0
跨期套利 玉米 SP c1909&c1911 2000 1 1.0
跨期套利 玉米 SP c1909&c2001 2000 1 1.0
跨期套利 玉米 SP c1909&c2005 2000 1 1.0
跨期套利 玉米 SP c1911&c2001 2000 1 1.0
跨期套利 玉米 SP c2001&c2003 2000 1 1.0
跨期套利 玉米 SP c2001&c2005 2000 1 1.0
跨期套利 玉米 SP c2003&c2005 2000 1 1.0
跨期套利 玉米淀粉 SP cs1909&cs2001 1000 1 1.0
跨期套利 玉米淀粉 SP cs1909&cs2005 1000 1 1.0
跨期套利 玉米淀粉 SP cs2001&cs2005 1000 1 1.0
跨期套利 乙二醇 SP eg1909&eg2001 1000 1 1.0
跨期套利 乙二醇 SP eg1909&eg2005 1000 1 1.0
跨期套利 乙二醇 SP eg2001&eg2005 1000 1 1.0
跨期套利 纤维板 SP fb1909&fb2001 1000 1 0.05
跨期套利 纤维板 SP fb1909&fb2005 1000 1 0.05
跨期套利 纤维板 SP fb2001&fb2005 1000 1 0.05
跨期套利 铁矿石 SP i1907&i1909 1000 1 0.5
跨期套利 铁矿石 SP i1909&i1911 1000 1 0.5
跨期套利 铁矿石 SP i1909&i2001 1000 1 0.5
跨期套利 铁矿石 SP i1909&i2005 1000 1 0.5
跨期套利 铁矿石 SP i1911&i2001 1000 1 0.5
跨期套利 铁矿石 SP i2001&i2003 1000 1 0.5
跨期套利 铁矿石 SP i2001&i2005 1000 1 0.5
跨期套利 铁矿石 SP i2003&i2005 1000 1 0.5
跨期套利 焦炭 SP j1909&j2001 500 1 0.5
跨期套利 焦炭 SP j1909&j2005 500 1 0.5
跨期套利 焦炭 SP j2001&j2005 500 1 0.5
跨期套利 鸡蛋 SP jd1909&jd2001 300 1 1.0
跨期套利 鸡蛋 SP jd1909&jd2005 300 1 1.0
跨期套利 鸡蛋 SP jd2001&jd2005 300 1 1.0
跨期套利 焦煤 SP jm1909&jm2001 1000 1 0.5
跨期套利 焦煤 SP jm1909&jm2005 1000 1 0.5
跨期套利 焦煤 SP jm2001&jm2005 1000 1 0.5
跨期套利 聚乙烯 SP l1909&l2001 1000 1 5.0
跨期套利 聚乙烯 SP l1909&l2005 1000 1 5.0
跨期套利 聚乙烯 SP l2001&l2005 1000 1 5.0
跨期套利 豆粕 SP m1907&m1909 1000 1 1.0
跨期套利 豆粕 SP m1909&m1911 1000 1 1.0
跨期套利 豆粕 SP m1909&m2001 1000 1 1.0
跨期套利 豆粕 SP m1909&m2005 1000 1 1.0
跨期套利 豆粕 SP m1911&m2001 1000 1 1.0
跨期套利 豆粕 SP m2001&m2003 1000 1 1.0
跨期套利 豆粕 SP m2001&m2005 1000 1 1.0
跨期套利 豆粕 SP m2003&m2005 1000 1 1.0
跨期套利 棕榈油 SP p1909&p2001 1000 1 2.0
跨期套利 棕榈油 SP p1909&p2005 1000 1 2.0
跨期套利 棕榈油 SP p2001&p2005 1000 1 2.0
跨期套利 聚丙烯 SP pp1909&pp2001 1000 1 1.0
跨期套利 聚丙烯 SP pp1909&pp2005 1000 1 1.0
跨期套利 聚丙烯 SP pp2001&pp2005 1000 1 1.0
跨期套利 聚氯乙烯 SP v1909&v2001 1000 1 5.0
跨期套利 聚氯乙烯 SP v1909&v2005 1000 1 5.0
跨期套利 聚氯乙烯 SP v2001&v2005 1000 1 5.0
跨期套利 豆油 SP y1909&y2001 1000 1 2.0
跨期套利 豆油 SP y1909&y2005 1000 1 2.0
跨期套利 豆油 SP y2001&y2005 1000 1 2.0
跨品种套利 豆一和豆粕 SPC a1909&m1909 1000 1 1.0
跨品种套利 豆一和豆粕 SPC a2001&m2001 1000 1 1.0
跨品种套利 豆一和豆粕 SPC a2005&m2005 1000 1 1.0
跨品种套利 豆二和豆粕 SPC b1909&m1909 1000 1 1.0
跨品种套利 豆二和豆粕 SPC b2001&m2001 1000 1 1.0
跨品种套利 豆二和豆粕 SPC b2005&m2005 1000 1 1.0
跨品种套利 玉米和玉米淀粉 SPC c1909&cs1909 1000 1 1.0
跨品种套利 玉米和玉米淀粉 SPC c2001&cs2001 1000 1 1.0
跨品种套利 玉米和玉米淀粉 SPC c2005&cs2005 1000 1 1.0
跨品种套利 纤维板和胶合板 SPC fb1909&bb1909 1000 1 0.05
跨品种套利 纤维板和胶合板 SPC fb2001&bb2001 1000 1 0.05
跨品种套利 纤维板和胶合板 SPC fb2005&bb2005 1000 1 0.05
跨品种套利 聚乙烯和聚氯乙烯 SPC l1909&v1909 1000 1 5.0
跨品种套利 聚乙烯和聚氯乙烯 SPC l2001&v2001 1000 1 5.0
跨品种套利 聚乙烯和聚氯乙烯 SPC l2005&v2005 1000 1 5.0
跨品种套利 豆油和棕榈油 SPC y1909&p1909 1000 1 2.0
跨品种套利 豆油和棕榈油 SPC y2001&p2001 1000 1 2.0
跨品种套利 豆油和棕榈油 SPC y2005&p2005 1000 1 2.0